ضرورت توجه به بهداشت روان کودکان پلدختری

نگاه سرد معصومانه اش حکایت از دردهای سوزناک دارد؛ در گوشه ای از بوستان بی رمق شهر که زیر بار سیل مهیب خمیده است، کودکان پلدختری غرق در رویاهای غریب و تاریک سرگرم بازی هستند. اسب سرکش غرور کودکانه در برهوت نگاهشان دیدنی است که با تلخند در هیاهو و …